Triển khai thi hành Luật giá số 16/2023/QH15 ngày 19 tháng 6 năm 2023
Triển khai thi hành Luật giá số 16/2023/QH15 ngày 19 tháng 6 năm 2023

(22/01/2024)


Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Giá (sửa đổi).

Luật Giá số 16/2023/QH15 được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2023 (sau đây gọi là Luật Giá năm 2023), có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 (riêng quy định tại khoản 2 Điều 60 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026).

Theo đó, Luật Giá số 11/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 61/2014/QH13, Luật số 64/2020/QH14 và Luật số 07/2022/QH15 hết hiệu lực kể từ ngày Luật Giá năm 2023 có hiệu lực thi hành, trừ các quy định tại Điều 75 của Luật Giá năm 2023.

          Ngày 17/01/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về việc Triển khai thi hành Luật Giá số 16/2023/QH15, trong đó giao: “Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Giá bằng hình thức đăng tải Luật Giá trên Cổng/Trang Thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình; tăng cường lồng ghép phổ biến rộng rãi, thường xuyên các nội dung mới của Luật Giá.”

          Trên cơ sở nội dung chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên tại Văn bản nêu trên, Sở Công Thương đăng tải toàn văn nội dung Luật Giá năm 2023 trên Trang Thông tin điện tử của Sở để cán bộ, công chức, người lao động thuộc Sở Công Thương tỉnh Phú Yên và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan thuận tiện trong khai thác, sử dụng./.

          Toàn văn Luật Giá xem tại file đính kèm.

P. Quản lý thương mại


Đính kèm: LUẬT GIÁ.pdf

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

logo design