Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế

(28/09/2023)


Ngày 19/9/2023 UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Kế hoạch số 202/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

1. Mục tiêu của Kế hoạch:

- Thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các Sở, ngành, địa phương liên quan triển khai đầy đủ các nội dung được phân công tại kế hoạch.

2. Các nhiệm vụ chủ yếu: Cải cách, hoàn thiện thể chế kinh tế; Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; Thực thi hiệu quả các FTA; Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hậu COVID-19 và phát triển bền vững; Hội nhập toàn diện trên các lĩnh vực văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng.

Một số nội dung như: Tiếp tục rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; loại bỏ những văn bản, quy định chồng chéo, không còn phù hợp; ban hành các văn bản mới rõ ràng, cụ thể, bảo đảm tính đồng bộ, minh bạch, khả thi, phù hợp với các cam kết quốc tế và tình hình thực tế nhất là đối với các FTA thế hệ mới theo lộ trình đã đề ra. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư, thuế,… Cải thiện từng bước phát triển cơ sở hạ tầng logistics nội địa, đặc biệt là kho bãi, phát triển cảng biển. Thực hiện tốt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phát triển hạ tầng số phục vụ các cơ quan quản lý nhà nước một cách tập trung, thông suốt.

3. Kế hoạch phân công nhiệm vụ cho 19 cơ quan là các sở, ban, ngành triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của ngành và 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh thực hiện.

Xem nội dung chi tiết Kế hoạch 202/KH-UBND tại file đính kèm.

 

Phòng Quản lý thương mạiTiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: