Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

(16/05/2023)


Ngày 12/5/2023 UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Kế hoạch hành động số 112/KH-UBND về thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

1. Mục tiêu của Chiến lược:

- Mục tiêu tổng quát: Củng cố, mở rộng và đa dạng hoá thị trường xuất khẩu; chủ động, tích cực tham gia sâu vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu. Phát triển xuất khẩu theo hướng bền vững, đa dạng các mặt hàng và nâng cao giá trị xuất khẩu đối với sản phẩm chế biến, chế tạo, sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của tỉnh đến năm 2025 là 370 triệu USD và đến năm 2030 đạt 500 triệu USD. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hoá bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt 10,45%/năm. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 là 14,9%, giai đoạn 2026-2030 là 6,2%/năm. Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá đến năm 2025 đạt 240 triệu USD và đến năm 2030 đạt 330 triệu USD. Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2021-2030 là 10,19%/năm.

+ Tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng hiện có, tập trung phát triển các mặt hàng xuất khẩu tiềm năng, phấn đấu đến năm 2030 đạt và vượt chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu theo kế hoạch ra.

+ Tăng tỷ trọng nhập khẩu hàng hóa, máy móc thiết bị công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng; đảm bảo cán cân thương mại hợp lý trên địa bàn tỉnh.

2. Định hướng phát triển gồm: định hướng phát triển ngành hàng xuất khẩu, nhập khẩu đến năm 2030; định hướng phát triển thị trường và định hướng phát triển chủ thể tham gia xuất khẩu.

3. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Phát triển sản xuất, tạo nguồn cung bền vững cho xuất khẩu 9sanr xuất công nghiệp và sản xuất nông nghiệp); Phát triển thị trường xuất nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và sản phẩm, bảo đảm tăng trưởng bền vững; Đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ xuất nhập khẩu; Hoàn thiện thể chế, tăng cường quản lý nhà nước trong tổ chức hoạt động  xuất nhập khẩu nhằm tạo thuận lợi thương mại, chống gian lận thương mại và hướng tới thương mại công bằng.

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương triển khai Kế hoạch hành động. Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các Hiệp hội, doanh nghiệp cùng phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch./.

Xem nội dung chi tiết Kế hoạch 112/KH-UBND tại file đính kèm.

 

Phòng Quản lý thương mại


Đính kèm: ke hoach 112-UB.rar

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: