Bộ tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại
Bộ tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại

(26/01/2024)


 Ngày 16/01/2024, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 84/QĐ-BCT về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện và Bộ tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại với mục tiêu cụ thể hóa các bộ tiêu chí làm công cụ để đánh giá một cách khách quan và công bằng kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của các đối tượng tham gia hoạt động xúc tiến thương mại trên phạm vi toàn quốc; đồng thời triển khai áp dụng Bộ tiêu chí để giúp các cơ quan/đơn vị xác định được hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại đơn vị từ đó có lộ trình, kế hoạch, giải pháp chuyển đổi số phù hợp, giúp hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường số phát triển hiệu quả; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại với các thông tin, số liệu xác thực nhằm hỗ trợ các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại; đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại trên phạm vi toàn quốc.

Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Các cơ quan xúc tiến thương mại thuộc Chính phủ gồm:

+ Cục Xúc tiến thương mại là cơ quan đầu mối cấp Trung ương, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại trên phạm vi toàn quốc;

+ Mạng lưới Thương vụ, chi nhánh Thương vụ và Trung tâm/Văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại nước ngoài;

+ Các Sở, ban, ngành, các Trung tâm có chức năng thực hiện công tác xúc tiến thương mại hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp của địa phương.

- Các tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại.

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh.

Cấu trúc bộ tiêu chí

a) Cấu trúc Bộ tiêu chí cho các cơ quan xúc tiến thương mại thuộc Chính phủ gồm 07 tiêu chí chính là: (1) Nhận thức số, (2) Thể chế số; (3) Hạ tầng, nền tảng và công nghệ số; (4) Nhân lực số; (5) Dữ liệu và tài sản số; (6) An toàn thông tin mạng; (7) Chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại. Trong các tiêu chí chính có tổng cộng 65 tiêu chí thành phần.

b) Cấu trúc Bộ tiêu chí cho các tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại gồm 6 tiêu chí chính là (1) Định hướng chuyển đổi số; (2) Hạ tầng, nền tảng và công nghệ số; (3) Nhân lực số; (4) Dữ liệu và tài sản số; (5) An toàn thông tin mạng; (6) Chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại. Trong các tiêu chí chính có tổng cộng 54 tiêu chí thành phần.

c) Cấu trúc Bộ tiêu chí cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gồm 6 tiêu chí chính là (1) Định hướng chuyển đổi số; (2) Hạ tầng, nền tảng và công nghệ số; (3) Nhân lực số; (4) Dữ liệu và tài sản số; (5) An toàn thông tin mạng; (6) Chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại. trong các tiêu chí chính có tổng cộng 48 tiêu chí thành phần.

          Chi tiết Quyết định số 84/QĐ-BCT ngày 16/01/2024 của Bộ Công Thương về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện và Bộ tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại tại file đính kèm./.

 

Phòng Quản lý thương mạiTiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

logo design