Sở Công Thương tổ chức quán triệt các Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Sở Công Thương tổ chức quán triệt các Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(15/08/2023)


Sáng ngày 14/8/2023, Sở Công Thương đã tổ chức quán triệt các Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và và Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chủ trì Hội nghị có đ/c Nguyễn Thanh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, các đ/c trong Ban Giám đốc Sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động toàn cơ quan.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở

quán triệt nội dung các Chương trình

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn đã quán triệt nội dung các Chương trình, cụ thể: Chương trình 26-CTr/TU, ngày 12/5/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; Chương trình 27-CTr/TU, ngày 19/5/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Chương trình 28-CTr/TU, ngày 30/6/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình 29-CT/TU, ngày 30/6/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Sở đề nghị công chức, viên chức toàn cơ quan nghiên cứu, quán triệt đầy đủ nội dung của các Chương trình của Tỉnh ủy, qua đó, vận dụng hiệu quả vào công tác chuyên môn, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Văn phòng


Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: