Đảng bộ Sở Công Thương Phú Yên tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Đảng bộ Sở Công Thương Phú Yên tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

(27/12/2022)


 Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/ĐUS ngày 22/12/2022 của Đảng ủy Sở về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ngày 27/12/2022, Đảng ủy Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 cho toàn thể hơn 50 đảng viên và quần chúng của Đảng bộ.

 Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Bích - Phó Bí thư Đảng ủy Sở quán triệt nội dung các chuyên đề:

       (1)- Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

        (2)- Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

        (3)- Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

        (4)- Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

          Qua Hội nghị quán triệt đã giúp cấp ủy, chi bộ và đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm vững nội dung văn kiện, nhất là những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, gương mẫu của cấp ủy, chi bộ và các đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Sở trong việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện các nhiệm vụ thiết thực, hiệu quả theo tinh thần Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

 

                                                                                              Văn phòng Sở


Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

logo design