Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh

(05/08/2022)


            Ngày 18/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND V/v triển khai thực hiện Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản liên quan, nhằm hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Phú Yên; tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch để thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển có chất lượng và hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khuyến khích các hộ kinh doanh có tiềm năng chuyển đổi thành doanh nghiệp theo quy định; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường liên kết trong khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh và nâng tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị; hình thành các cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến sản phẩm chủ lực, thế mạnh của tỉnh, sản phẩm gắn với Chương trình OCOP.

            Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và triển khai thực hiện tại Kế hoạch số 45/KH-SCT ngày 01/8/2022. Theo đó, tập trung các nhiệm vụ chủ yếu như: hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thụ hưởng các chính sách trong hoạt động sản xuất theo quy định của pháp luật, hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thông tin thương hiệu, kết nối và mở rộng thị trường. Trên cơ sở đó, đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị thực hiện nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh./.

            Chi tiết nội dung các Kế hoạch xem tại file đính kèm.

            Hình ảnh minh họa:

Công ty TNHH Cơ khí nông nghiệp Thành Đạt

 

Phòng Quản lý Công nghiệp


Đính kèm: ke hoach.rar

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

logo design