Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

(20/10/2020)


Thực hiện hướng dẫn số 110-HD/BTGTU, ngày 9/10/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Sở Công Thương xin trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân, cụ thể:

- Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội  đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.

- Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

- Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Lưu ý:

Ý kiến góp ý xin gửi về: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (02 Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên); Tòa soạn Báo Phú Yên (62 Lê Duẫn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên); Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (81 Lê Trung Kiên, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) hoặc gửi qua  email: sct@phuyen.gov.vn  trước ngày 12/11/2020./.

 

Văn phòng Sở

 


Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

logo design