Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

(15/04/2020)


SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH PHÚ YÊN

I. Sơ đồ tổ chức:

II. Lãnh đạo Sở:

  1. Giám đốc: Ông Nguyễn Thanh Tuấn

  Điện thoại cơ quan: 0257 3 556 825

  Email: nguyenthanhtuan@phuyen.gov.vn     

  Nhiệm vụ:

            - Phụ trách chung, quản lý toàn bộ các hoạt động công tác của Sở Công Thương theo quy định.

- Chủ tài khoản và là người phát ngôn của Sở Công Thương.

- Phụ trách các lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch, chủ trương đầu tư; cơ chế, chính sách phát triển ngành; năng lượng; dầu khí; vật liệu nổ công nghiệp; an toàn và bảo vệ môi trường; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng); khuyến công, tư vấn, tiết kiệm năng lượng; công tác tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; ISO; thi đua, khen thưởng; kỷ luật; phòng chống tham nhũng, thanh tra, pháp chế.

- Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Chủ tịch Hội đồng nâng lương.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Năng lượng - Kỹ thuật, Thanh tra.

  2. Phó Giám đốc: Ông Võ Đình Hạnh

  Điện thoại cơ quan: 0257 3 818 098 

  Email: vodinhhanh@phuyen.gov.vn

Nhiệm vụ:

- Xử lý công việc, điều hành các hoạt động của Sở khi Giám đốc đi vắng hoặc công tác dài ngày.

- Được ủy quyền làm chủ tài khoản thứ hai của cơ quan.

- Phụ trách các lĩnh vực: Cơ khí; luyện kim; Hóa chất; an toàn thực phẩm; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp chế biến; công nghiệp tiêu dùng; quản lý cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; xây dựng nông thôn mới; kinh tế hợp tác; khoa học- công nghệ; ứng dụng công nghệ thông tin; an ninh trật tự.

- Làm nhiệm vụ: Trưởng Ban chỉ huy Quân sự, Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN, Trưởng Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Chủ tịch Hội đồng khoa học, sáng kiến của cơ quan.

- Trực tiếp phụ trách: Văn phòng, Phòng Quản lý công nghiệp.

3. Phó Giám đốc: Nguyễn Hải Triều

  Điện thoại cơ quan: 0257 3 843 263

  Email: nguyenhaitrieu80@phuyen.gov.vn

Nhiệm vụ:

- Được ủy quyền làm chủ tài khoản thứ ba của cơ quan.

- Phụ trách các lĩnh vực: Hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế; phát triển thị trường trong và ngoài nước, xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; quản lý cạnh tranh; bảo vệ người tiêu dùng (hoạt động Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng);

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo công tác cải cách hành chính, ISO; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do Sở Công Thương phụ trách.

- Làm nhiệm vụ: Trưởng Ban Biên tập trang thông tin điện tử.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý thương mại; Trung tâm Khuyến công, Xúc tiến thương mại & Tiết kiệm năng lượng.

III. Các phòng chức năng, chuyên môn:

1. Văn phòng Sở:

a) Lãnh đạo phòng:

- Chánh Văn phòng: bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh -  ĐTCQ: 0257 3 841 638

- Phó Chánh Văn phòng: bà Phùng Thị Nguyệt - ĐTCQ: 0257 3 841 408

- Phó Chánh Văn phòng: ông Trần Văn Lợi - ĐTCQ: 0257  3 841 408

b) Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác tổ chức bộ máy, quản lý biên chế công chức, viên chức, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, kỷ luật, bảo vệ chính trị nội bộ, cải cách hành chính, công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và quản trị đối với các hoạt động của Sở.

2. Thanh tra Sở:

a) Lãnh đạo phòng:

- Chánh Thanh tra: ông Dương Phú Sơn -  ĐTCQ: 0257 3 841 116

- Phó Chánh Thanh tra: bà Lê Thị Thu Hòa - ĐTCQ: 0257 3 841 116

b) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, công tác pháp chế, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh trong công tác quản lý thị trường.

Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh; về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Công Thương. Thanh tra Sở Công Thương có con dấu riêng để hoạt động.

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

a) Lãnh đạo phòng:

- Trưởng phòng: ông Lê Kim Chung -  ĐTCQ: 0257 3 841 836

- Phó Trưởng phòng: ông Trần Doãn Thu - ĐTCQ: 0257 3 841 140

b) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển, tài chính, thống kê, tổng hợp, xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Sở.

4. Phòng Quản lý công nghiệp:

a) Lãnh đạo phòng:

- Trưởng phòng: bà Nguyễn Bảo Long -  ĐTCQ: 0257 3 841 909

- Phó Trưởng phòng: ông Nguyễn Quang Huy - ĐTCQ: 0257 3 841 909

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, bao gồm: cơ khí, luyện kim và công nghiệp điện tử; công nghiệp hỗ trợ; an toàn thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác; khuyến công; cụm công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực quản lý theo quy định pháp luật.

5. Phòng Quản lý thương mại:

a) Lãnh đạo phòng:

- Phó Trưởng phòng: bà Dương Thị Hồng Thắm - ĐTCQ: 0257 3 842 737

b) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về thương mại, bao gồm: thị trường trong nước; xuất khẩu, nhập khẩu; thương mại điện tử và kinh tế số; xúc tiến thương mại; quản lý cạnh tranh; quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phòng vệ thương mại; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hội nhập kinh tế quốc tế; hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực quản lý theo quy định pháp luật.

6. Phòng Năng lượng - Kỹ thuật

a) Lãnh đạo phòng:

- Trưởng phòng: ông Võ Xuân Nguyễn -  ĐTCQ: 0257 3 843 908

- Phó Trưởng phòng: ông Nguyễn Quang Ngọc - ĐTCQ: 0257 3 842 127

b) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về: điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng); dầu khí (nếu có); hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công tác quản lý an toàn, khoa học công nghệ đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương; quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc phạm vi quản lý; bảo vệ môi trường và phát triển công nghiệp môi trường; sản xuất và tiêu dùng bền vững; tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực quản lý theo quy định pháp luật.

7. Trung tâm Khuyến công, Xúc tiến thương mại và Tiết kiệm năng lượng

a) Lãnh đạo Trung tâm:

- Giám đốc: ông Lê Thanh Khanh -  ĐTCQ: 057 3 843 065

- Phó Giám đốc: ông Nguyễn Viết Quân - ĐTCQ: 0257  3 843 270

b) Vị trí, chức năng: Trung tâm Khuyến công, Xúc tiến thương mại và Tiết kiệm năng lượng là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Công Thương, có chức năng về: hoạt động khuyến công; hoạt động xúc tiến thương mại; làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; triển khai ứng dụng các dự án khoa học về tiết kiệm năng lượng, các dạng năng lượng mới vào sản xuất và sinh hoạt, truyền thông về biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đào tạo đội ngũ làm công tác tiết kiệm năng lượng; tư vấn dịch vụ về công nghiệp, thương mại và tiết kiệm năng lượng;

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Công Thương; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục, Vụ có liên quan  thuộc Bộ Công Thương.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

 


Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: